Štúdium

Študijné odbory:

- štvorročné štúdium, 79025 gymnázium
- osemročné štúdium, 79025 gymnázium, 73 cudzie jazyky

Štúdium je určené žiakom, ktorý ukončili 9. a 4.ročník ZŠ
Vyučovacie predmety: slovenský jazyk, cudzie jazyky, dejepis, náuka o spoločnosti, geografia, matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, telesná výchova, náboženská výchova, etická výchova, (v osemročnom štúdiu aj výtvarná a hudobná výchova).
Voliteľné predmety: aplikovaná ekonómia, literárny seminár, seminár zo slovenského jazyka, seminár z dejepisu, spoločenskovedný seminár, cvičenia z matematiky, fyziky chémie, biológie, konverzácia v cudzom jazyku (podľa výberu žiaka), informatika.
Profil absolventa: Gymnázium pripravuje profil žiakov na štúdium na rôzne typy vysokých škôl. Má všeobecný charakter. Dobrá jazyková príprava a schopnosť narábať z výpočtovou technikou umožňuje absolventom vykonávať celý rad povolaní.
Vybavenie školy: odborné učebne informatiky a INFOVEKu, chémie, fyziky, jazykov, žiacka knižnica, telocvičňa.